วิธีการขายที่ดิน

 

การตั้งราคาขายที่ดินควรตั้งราคาตามที่เราต้องการจะขาย โดยดูจากทำเลที่ตั้งและสืบถามราคาที่ดินแปลงใกล้เคียงที่คนอื่นเขาเพิ่งจะ ขายไปแล้วหลายๆ แปลง แล้วมาประมวลกันดูว่าของเราควรจะขายเท่าไรถึงจะเป็นราคาที่เหมาะสมทั้งนี้ ควรเปรียบเทียบดูกับราคาประเมินของทางราชการที่ประเมินไว้เพื่อเสียค่า ธรรมเนียมด้วย ราคาประเมินที่ดินของทางราชการ นั้น สอบถามได้จากสำนักงานที่ดินที่ที่ดินแปลงนั้นตั้งอยู่ ในเขตอำเภอ

  • การขายที่ดินที่มีหลักฐานสำหรับที่ดินเป็นโฉนดที่ดิน หรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ ตามกฎหมายต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ สำนักงานที่ดินที่ที่ดินแปลงนั้นตั้งอยู่ในเขตอำนาจ
  • การเสียค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียน
  1. ค่าธรรมเนียมตามราคาประเมินที่ดินที่ทางราชการประเมินไว้ร้อยละ 2 บาท (แต่ปัจจุบันอาจจะลดลงเหลือร้อยละ 0.01 ตามนโยบายการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล)
  2. ค่าภาษีการโอนเสียตามราคาประเมินที่ดินที่ทางราชการประเมินไว้โดยคิดเป็นภาษีอัตราก้าวหน้าคล้ายกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
  3. ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ กรณีได้ที่ดินมาไม่เกินห้าปีนับแต่วันจดทะเบียน หรือกรณีได้ที่ดินมาพร้อมสิ่งปลูกสร้างซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยมีชื่อผู้ถือ กรรมสิทธิ์ในที่ดินในทะเบียนบ้านไม่เกินหนึ่งปี(เกินจากระยะเวลาดังกล่าวไม่ ต้องเสีย) ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะร้อยละ3 (แต่ปัจจุบันอาจะลดลงมาเหลือร้อยละ 0.1 ตามนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล) โดยเสียตามราคาประเมินของทางราชการ หรือราคาซื้อขาย แล้วแต่อย่างใดจะสูงกว่าก็ให้เสียตามราคาที่สูงกว่า
  4. ค่าอากรแสตมป์ร้อยละ 0.50 ตามราคาประเมินของทางราชการ หรือราคาซื้อขายแล้วแต่อย่างใดจะสูงกว่า ก็ให้เสียตามราคาที่สูงกว่า

 

สนใจ ขายที่ดิน คลื๊ก